reach logo txt

Енергийната бедност може да не представлява проблем в бъдещето, ако се погрижим отговорно и системно за нея сега!

Цел на проект REACH е да допринесе за намаляването на енергийната бедност на практическо и структурно ниво.

Чрез действията в този проект, ние желаем да предоставим възможност на енергийно бедни домакинства да спестят енергия и да променят своите навици, както и да повдигнем въпроса по отношение на енергийната бедност, като казус изискващ структурни решения на местно, национално и европейско ниво.

Дейности

Енергийната бедност е сериозен проблем, разрастващ се всяка година. В повечето страни в ЕС вече съществуват установени механизми за промотирането на енергийната ефективност, но тези механизми обхващат тези, които имат възможност да инвестират. От друга страна в повечето страни членки на ЕС съществуват целеви програми и механизми, насочени към уязвими домакинства, но в повечето случаи те се характеризират с твърде сложен процес на кандидатстване.

Програмите, целящи общото повишаване на осведомеността и финансовите помощи, не отговарят на нуждите на енергийно бедните домакинства. Следователно е необходимо коригирането на тези механизми чрез преосмисляне на комуникацията и чрез консултиране и подкрепа за домакинствата изправени през този проблем.

Имайки в предвид тези фактори, проект REACH  ще предостави редица дейности, чиито действия ще помогнат за справянето с тези механизми и ще намери нови решения на проблемите на енергийно бедните домакинства.

Проект REACH ще се фокусира върху:

  • Осигуряването на общ преглед на ситуацията в областта на енергийната бедност на национално и на регионално ниво в участващите пилотни региони.  За целта партньорите по проекта първо се запознават с предизвикателствата и решенията по отношение на енергийната бедност в други страни в ЕС, с цел добиването на експертиза в областта на енергийната бедност.
  • Трансфериране на знания и умения от енергийни специалисти към учители, доброволци и енергийни съветници, които ще изпълняват енергийно консултиране сред енергийно бедни домакинства.
  • Действия по въвличане на домакинства с цел подпомагане за намаляване на тяхната енергийна и водна консумация. Това ще се получи чрез безплатно индивидуално енергийно консултиране на всяко участващо домакинство и чрез предоставяне на енергийни съвети и методическа помощ.
  • Повдигането на въпроса за енергийна бедност сред политиците, като въпрос, който се нуждае от структурни решения.
  • Осигуряването на препоръки на национално и европейско ниво, както и реализирането на  комбинация от дейности за поставяне на енергийната бедност в дневният ред на националната и европейската политика.

Целеви групи

Енергийно бедни домакинства: Енергийната бедност проличава предимно домакинства с ниски доходи, пенсионирани хора, безработни или ниско платени и зависещи от социални помощи. Техните икономически недостатъци често се съчетават с лоша енергийна ефективност в домовете.

Местни участници, които могат да помогнат със справянето на проблема с енергийната бедност: Тази целева група е разнообразна. Тя включва социални центрове, местни власти, социални работници, училища, местни енергийни доставчици и други.

Политици на местно, национално и европейско ниво:  Политици и членове на държавни органи, които са в състояние да повлияят на решенията за политики и мерки  (като кметове, членове на Парламента, или местни и национални служители, които работят по конкретни въпроси). Дейностите ще задълбочат тяхното разбиране на проблема и ще им предостави набор от възможни решения за справянето му.

Участващи страни

България: Пловдивски регион

Последните събития в България показват, че голяма част от населението среща затруднения при плащането на енергийната си сметка. Статистика показва, че проблемът с енергийната бедност в България е тежък: ако се използва дефиницията в Обединеното Кралство, то повече от 75 % от българските домакинства могат да се считат за енергийно бедни. Всяка година в Пловдив и в региона се отпускат над 9000 социални помощи за отопление. Повече от 20 % не успяват да получат помощи, а редица не успяват да се внедрят в програмата поради различни административни пречки. Съществуват две професионални гимназии в Пловдив, които специализират енергийни системи, електроуреди и други науки, които могат да се възползват от възможностите, които проект REACH предлага. На учениците липсва практическа работа в допълнение към теоретичната учебна програма. Социалните работници също се нуждаят от експертиза и знания относно енергийната бедност, как да я разпознаят и как да действат, когато се сблъскат с такава ситуация.

Хърватска: Сисашко-Мославски регион

Сисашко-Мославски регион обхваща 6 града, 13 общини и  179.087 души. Ключови въпроси за развитието на региона са неравномерното разпределение на населението и неравномерният темп на развитие между различните части на окръга. Нивото на безработица е високо – 27.4%  с непрекъснат растеж. Средният доход през 2011 г. е около 670 евро, като над 10 % се харчат за енергийни сметки. След анализиране на всичките данни, става ясно, че има висок риск от енергийна бедност. Чрез действията в проекта регионът може да се повиши осведомеността и да се промотират ниско бюджетни енергоспестяващи мерки. Град Сисак, като главен град в областта, е национален пионер в инициативи за управление на енергията и е реализирал значителни действия от 2005 г. насам. Гражданите са добре информирани по отношение на енергийната ефективност и на енергийните спестявания и се очаква да се включат успешно в инициативата.

Македония: Скопие регион 

Не съществува официална статистика за енергийната бедност в Македония, така че е трудно да се определи обхватът на проблема. Въпреки това, 20 000 домакинства (4%)  използват държавни субсидии за намаляване на енергийната бедност, което показва, че проблемът не е незначителен.  Потреблението на електроенергия в целевия регион е високо заради неефективните и стари домакински уреди  и недостатъчните знания за ефективното използване на енергията. Целевата група включва домакинства с ниски доходи, които изпитват затруднения при плащането на своите енергийни сметки. Проблемът може да бъде решен чрез разпространение на знания относно ефективната употреба на енергията и правилната употреба на домашните уреди.

Словения: региони Засавие и Помурие

Регионите Засавие и Помурие бяха избрани, защото те са най-слабо развитите региони в Словения, регионите с най- остри социални и икономически проблеми.  Те се характеризират с висока безработица – Помурие – 19,3 % и Засавие –  16,5 %  в сравнение със средните национални нива от 13,6 %, както и с най-ниското средно заплащане в Словения.  Регион Засавие е изправен и пред друг проблем: в исторически план регионът е бил миньорски, но поради намаляването на добивите безработицата се е увеличава.  В региона има технически училище с енергиен профил. Към момента липсват възможности за учениците за практически работа, затова участвайки в проекта чрез енергийно одитиране на домакинства те ще могат да запълнят своята учебна програма. Дейностите също ще подпомогнат организации полагащи грижи за хора в неравностойно положение. В Помурие, местната енергийна агенция ще действа като контакт за региона, като със своя опит и връзки те ще  образуват мрежа от местни участници за намаляване на енергийната бедност. Изпълнявайки проекта в тези региони ще се даде възможност да се подпомогнат домакинствата изложени на най-голям риск от енергийна бедност.

 

Брошура на проект REACH

Повече за проект REACH можете да прочетете на http://reach-energy.eu/bg/

.

Събития

Предишният месец Септември 2017 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30
Developed By The Best Design.ir