reach logo txt

Енергийната бедност може да не представлява проблем в бъдещето, ако се погрижим отговорно и системно за нея сега!

Цел на проект REACH е да допринесе за намаляването на енергийната бедност на практическо и структурно ниво.

Чрез действията в този проект, ние желаем да предоставим възможност на енергийно бедни домакинства да спестят енергия и да променят своите навици, както и да повдигнем въпроса по отношение на енергийната бедност, като казус изискващ структурни решения на местно, национално и европейско ниво.

Дейности

Енергийната бедност е сериозен проблем, разрастващ се всяка година. В повечето страни в ЕС вече съществуват установени механизми за промотирането на енергийната ефективност, но тези механизми обхващат тези, които имат възможност да инвестират. От друга страна в повечето страни членки на ЕС съществуват целеви програми и механизми, насочени към уязвими домакинства, но в повечето случаи те се характеризират с твърде сложен процес на кандидатстване.

Програмите, целящи общото повишаване на осведомеността и финансовите помощи, не отговарят на нуждите на енергийно бедните домакинства. Следователно е необходимо коригирането на тези механизми чрез преосмисляне на комуникацията и чрез консултиране и подкрепа за домакинствата изправени през този проблем.

Имайки в предвид тези фактори, проект REACH  ще предостави редица дейности, чиито действия ще помогнат за справянето с тези механизми и ще намери нови решения на проблемите на енергийно бедните домакинства.

Проект REACH ще се фокусира върху:

  • Осигуряването на общ преглед на ситуацията в областта на енергийната бедност на национално и на регионално ниво в участващите пилотни региони.  За целта партньорите по проекта първо се запознават с предизвикателствата и решенията по отношение на енергийната бедност в други страни в ЕС, с цел добиването на експертиза в областта на енергийната бедност.
  • Трансфериране на знания и умения от енергийни специалисти към учители, доброволци и енергийни съветници, които ще изпълняват енергийно консултиране сред енергийно бедни домакинства.
  • Действия по въвличане на домакинства с цел подпомагане за намаляване на тяхната енергийна и водна консумация. Това ще се получи чрез безплатно индивидуално енергийно консултиране на всяко участващо домакинство и чрез предоставяне на енергийни съвети и методическа помощ.
  • Повдигането на въпроса за енергийна бедност сред политиците, като въпрос, който се нуждае от структурни решения.
  • Осигуряването на препоръки на национално и европейско ниво, както и реализирането на  комбинация от дейности за поставяне на енергийната бедност в дневният ред на националната и европейската политика.

Целеви групи

Енергийно бедни домакинства: Енергийната бедност проличава предимно домакинства с ниски доходи, пенсионирани хора, безработни или ниско платени и зависещи от социални помощи. Техните икономически недостатъци често се съчетават с лоша енергийна ефективност в домовете.

Местни участници, които могат да помогнат със справянето на проблема с енергийната бедност: Тази целева група е разнообразна. Тя включва социални центрове, местни власти, социални работници, училища, местни енергийни доставчици и други.

Политици на местно, национално и европейско ниво:  Политици и членове на държавни органи, които са в състояние да повлияят на решенията за политики и мерки  (като кметове, членове на Парламента, или местни и национални служители, които работят по конкретни въпроси). Дейностите ще задълбочат тяхното разбиране на проблема и ще им предостави набор от възможни решения за справянето му.

Участващи страни

България: Пловдивски регион

Последните събития в България показват, че голяма част от населението среща затруднения при плащането на енергийната си сметка. Статистика показва, че проблемът с енергийната бедност в България е тежък: ако се използва дефиницията в Обединеното Кралство, то повече от 75 % от българските домакинства могат да се считат за енергийно бедни. Всяка година в Пловдив и в региона се отпускат над 9000 социални помощи за отопление. Повече от 20 % не успяват да получат помощи, а редица не успяват да се внедрят в програмата поради различни административни пречки. Съществуват две професионални гимназии в Пловдив, които специализират енергийни системи, електроуреди и други науки, които могат да се възползват от възможностите, които проект REACH предлага. На учениците липсва практическа работа в допълнение към теоретичната учебна програма. Социалните работници също се нуждаят от експертиза и знания относно енергийната бедност, как да я разпознаят и как да действат, когато се сблъскат с такава ситуация.

Хърватска: Сисашко-Мославски регион

Сисашко-Мославски регион обхваща 6 града, 13 общини и  179.087 души. Ключови въпроси за развитието на региона са неравномерното разпределение на населението и неравномерният темп на развитие между различните части на окръга. Нивото на безработица е високо – 27.4%  с непрекъснат растеж. Средният доход през 2011 г. е около 670 евро, като над 10 % се харчат за енергийни сметки. След анализиране на всичките данни, става ясно, че има висок риск от енергийна бедност. Чрез действията в проекта регионът може да се повиши осведомеността и да се промотират ниско бюджетни енергоспестяващи мерки. Град Сисак, като главен град в областта, е национален пионер в инициативи за управление на енергията и е реализирал значителни действия от 2005 г. насам. Гражданите са добре информирани по отношение на енергийната ефективност и на енергийните спестявания и се очаква да се включат успешно в инициативата.

Македония: Скопие регион 

Не съществува официална статистика за енергийната бедност в Македония, така че е трудно да се определи обхватът на проблема. Въпреки това, 20 000 домакинства (4%)  използват държавни субсидии за намаляване на енергийната бедност, което показва, че проблемът не е незначителен.  Потреблението на електроенергия в целевия регион е високо заради неефективните и стари домакински уреди  и недостатъчните знания за ефективното използване на енергията. Целевата група включва домакинства с ниски доходи, които изпитват затруднения при плащането на своите енергийни сметки. Проблемът може да бъде решен чрез разпространение на знания относно ефективната употреба на енергията и правилната употреба на домашните уреди.

Словения: региони Засавие и Помурие

Регионите Засавие и Помурие бяха избрани, защото те са най-слабо развитите региони в Словения, регионите с най- остри социални и икономически проблеми.  Те се характеризират с висока безработица – Помурие – 19,3 % и Засавие –  16,5 %  в сравнение със средните национални нива от 13,6 %, както и с най-ниското средно заплащане в Словения.  Регион Засавие е изправен и пред друг проблем: в исторически план регионът е бил миньорски, но поради намаляването на добивите безработицата се е увеличава.  В региона има технически училище с енергиен профил. Към момента липсват възможности за учениците за практически работа, затова участвайки в проекта чрез енергийно одитиране на домакинства те ще могат да запълнят своята учебна програма. Дейностите също ще подпомогнат организации полагащи грижи за хора в неравностойно положение. В Помурие, местната енергийна агенция ще действа като контакт за региона, като със своя опит и връзки те ще  образуват мрежа от местни участници за намаляване на енергийната бедност. Изпълнявайки проекта в тези региони ще се даде възможност да се подпомогнат домакинствата изложени на най-голям риск от енергийна бедност.

 

Брошура на проект REACH

Повече за проект REACH можете да прочетете на http://reach-energy.eu/bg/

Събития

Предишният месец Април 2018 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
Developed By The Best Design.ir