Процедура за енергийна ефективност в МСП

Чрез Процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ ще бъде оказана подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в микро, малките и средните предприятия регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както следва:

 

Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия

Средства

52 807 410 лева

27 000 000 евро

52 807 410 лева

27 000 000 евро

70 409 880 лева

36 000 000 евро

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект е 50 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект не може да надхвърля 1 500 000 лева.

Интензитет:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)[1]

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР(NUTS2)

Микро и малки предприятия 70 % 45 %
Средни предприятия 60 %

                      

35 %

 • Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
 • Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;

Енергийна Агенция – Пловдив предоставя:

 • разработване на енергийно обследване, извършено от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.
 • консултантски услуги за разработване на проектно предложение
 • координиране изпълнението на проекта
 • разработване на технически и финансови отчети, необходими за верифицирането на разходите и получаване на финансовата помощ
 • техническа помощ при внедряването на ISO 50001 (системата за управление на енергията специализиран софтуер за енергиен мениджмънт Enerit ISO 50001) , която се финансира на 90 % от общите разходи и дава 5 бонус точки в процеса на кандидатстване.

Допустими кандидати по настоящата процедура:

-          сектор B „Добивна промишленост”;

-          сектор C „Преработваща промишленост”;

-          сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”;

-          сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”;

-          сектор F „Строителство“ .

Подкрепата включва инвестиции за:

Елемент „А“ Инвестиции (задължителен елемент)

 • ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност
 • Извършване на СМР водещи до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд, включ. ново енергийно ефективно строителство, ремонт на покриви и др.
 • Придобиване на системи за отопление и охлаждане, смяна на горивна база
 • Фотоволтаични системи за собствено потребление
 • Внедряване на системи за енергиен мениджмънт, вкл. ИКТ базирани системи за управление на енергийната ефективност
 • повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността
 • високоефективни микро и малки когенерации
 • модернизация на мрежи и др.,
 • дейности за използване на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление

Елемент „Б“ Услуги (незадължителен)

-          Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ;

-          Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

-          Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите по Елемент А;

-          Публичност и визуализация – до 3 000 лв;

-          Финансов одит на проекта – до 5 000 лв.

 • Общ бюджет: 176 024 700 лв.
 • Минимален размер на помощта - 50 000 лева
 • Максимален размер на помощта - 1 500 000 лева
 • Максимална продължителност на проектите - 18 месеца
 • Срок на прием на проектни предложения - 150 дни

Начало на процедурата: Април ÷ Май, 2016 г.

Енергийна Агенция – Пловдив разполага с нужния капацитет и опит за подпомагане процеса на кандидатстване, изготвяне на енергийното обследване и консултиране за енергоспестяващи мерки на база най-добри налични технологии, цялостно управление на проекта и неговите дейности, техническо и финансово верифициране на разходите.

Оценката на проектните предложения ще се извършва на база събрани брой точки така че е необходимо внимателно подбиране на енергоспестяващите мерки, за да получите възможно най-големия брой точки за вашето предприятие.

Препоръчва се започването на енергийно обследване на най-ранен възможен етап. Енергийното обследване няма да се финансира в рамките на програмата.

За допълнителни въпроси: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; тел: 032/ 625 755

 


[1] Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България

Събития

Предишният месец Април 2018 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
Developed By The Best Design.ir