ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Офисът за технологичен трансфер на знания е модерен иновативен център за изследване, анализ, наблюдение, моделиране на качество на атмосферния въздух (КАВ), енергийно потребление и емисии парникови газове на местно ниво чрез използване на най-съвременни информационни и комуникационни технологии.

Центърът за интегрирано управление на качеството на въздуха работи по всички компоненти от управлението на качеството на въздуха, а именно: 1 Model Air

Ние предлагаме:

Изпитване качеството на атмосферния въздух

I. Имисионен контрол

Центърът разполага с мобилна лаборатория за изпитване качеството на атмосферния въздух.

 1. Измерване на КАВ във всяка една точка с мобилна лаборатория
 2. Измервания за изискванията на комплексни разрешителни на предприятия, с цел анализ, по сигнали,или на места без стационарни станции
 3. Измерване концентрациите на основните замърсители – ФПЧ10, ФПЧ2,5, NO, NO2, Nox
 4. Измерване на метеорологични параметри – температура, скорост и посока на вятъра, влажност, атмосферно налягане

II. Емисионен контрол

Центърът разполага с уреди за измерване емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници:

 1. Измерване на общ прах
 2. Газ анализатор за измерване нивата на O2, CO, NO,NO2, SO2, CXHY (въглеводороди)
 3. Температура и скорост на димни газове, диференциално налягане;

III. Инвентаризация на емисии

Нашият екип има богат опит в инвентаризацията на емисии по сектори (индустрия, транспорт, домакинства и т.н.) въз основа на съвременни енергийни модели за проучвания и оценки.

IV. Дисперсионно моделиране

За дисперсионното моделиране на КАВ използваме системата за управление качеството на въздуха Airviro - най-разпространената интегрирана система за управлението на качество на въздуха в света, разработена от Шведския Институт по Метеорология и Хидрология. Системата Airviro съдържа 13 дисперсионни модела, които могат да работят паралелно и които могат детайлно да разглеждат емисии от определени източници.

 2 Dispersionni modeli

Другите модели, достъпни в системата включват:

 • SMHI Street Canyon
 • US/EPA CALMET/CALPUFF
 • SMHI Danard Wind Model
 • SMHI Dispersion
 • Emissions
 • SMHI Grid
 • SMHI Heavy Gas
 • SMHI MATCH
 • SMHI MATCH/GASLINK
 • Noise screening ISO-9613-2
 • OSPM Street Canyon/SMHI OpenRoad
 • SMHI Receptor
 • SMHI Gauss
 • Ensemble

Системата Аirviro включва най-добрите дисперсионни модели в света, включително тези на германската и американската агенции по околна среда – съответно AERMOD и Austal2000, препоръчван от МОСВ за дисперсионно моделиране.

Моделирането може да се извърши за дадена община, както за по-големи и по-малки териториални единици.

Моделирането покрива всички изисквания на общинските програми за опазване чистотата на атмосферния въздух.

Моделирането може да бъде статистическо, близко до реалното време или прогнозно като позволява тези симулации да се използват при взимането на управленски решения.

V. Разработване и актуализиране на общински планове и програми за качество на въздуха

Нашият екип има дългогодишен опит в разработването и актуализацията на общински програми за КАВ. Разработили сме програмите на община Пловдив, община Шумен, Община Смолян, община Видин, община Хасково.

VI. Прогнозно и прединвестиционно моделиране влиянието на инфраструктурни проекти върху КАВ

VII. Проверка на жалби за превишаване пределно допустимите концентрации в зони, в които няма автоматични измервателни станции

VIII. Моделиране на замърсяване при бедствия и аварии и изготвяне на оптимизационни сценарии за евакуация на населението

IX. Метеорологични и климатични изследвания


Техническо оборудване

Мобилна лаборатория за изпитване качеството на атмосферния въздух

3 mobilka 1 4 mobilka 2

Мобилна лаборатория за измерване и анализ на КАВ, обезпечена с метеорологична мачта

 

5 mobilka 10 mobilka
Техническо оборудване Семплери за измерване концентрациите на ФПЧ2.5 и ФПЧ10
 7 mobilka   7 mobilka
Семплер за измерване концентрациите на NO, NO2, NOx

 

Уред за измерване на общ прах на фирма Paul Gothe GmbH

14 gas   15 gas

 

Газ анализатор TESTO 350

11 mobilka  12 mobilka

 МОДЕЛИРАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

За дисперсионно моделиране качеството на въздуха използваме системата Airviro. Това е изцяло уеб-базирана система, която е достъпна от всяко място, свързано към Интернет. Тя е намерила приложение по целия свят и е официалната система за мониторинг и анализ на КАВ в редица държави.

С помощта на Airviro могат да бъдат моделирани различните типове източници на емисии:

Точкови източници (комини) - няма ограничение за минимален и максимален брой източници. Може да бъде симулиран сценарий само с 1 комин - чрез данни за режима на работа на инсталацията и емисиите, може да се проследи дисперсията на замърсяването. Или например да се симулира сценарий какво би станало ако група комини от един завод се подвържат към пречистваща филтърна система. Като точкови източници могат да бъдат нанесени и пунктовете за мониторинг на мобилните станции за измерване параметрите на КАВ.

 

16 graph

Линейни източници (уличен трафик) - няма ограничение за минимален и максимален брой улици. Може да бъде симулиран сценарий и за отделен пътен участък – например,как биха се прпоменили емисиите при изграждане на алтернативен транспортен възел.Airviro поддържа различни пътни модели като ARTEMIS, COPERT и др. Използва се за моделиране емисиите от автомобилния транспорт за дадена страна, област, община, град. На база транспортните потоци, получени от моделиране на трафика може да се симулират сценарии, които да послужат при вземане на решение относно инфраструктурни проекти и контрол на трафика.

 

17 graph
Площни източници (битово отопление) Грид източници (статистически данни за дадена област)
18 graph 19 graph

 

В този модул има възможност за съчетаване на различни сценарии за емисиите с различни сценарии за дисперсия, използвайки комбинацията от метеорологични условия и нива на замърсителите. Използва се и за симулиране на сценарии за оценка на ефекта от мерките за намаляване на емисиите. Емисионните сценарии могат да се използват с модел на дисперсия за изчисляване нивата на замърсяване и експонираното население.

Системата дава възможност и за визуализация на КАВ върху карта на града.

20 graph 21 graph

 

Airviro позволява и моделирането на определен район от даден град като се вземат предвид източниците на емисии в района, както и влиянието на замърсяването от останалата част на града, без да се позволява двойно отчитане.

Системата позволява разполагането на контролни точки на различна височина за оценка на замърсяването в различни слоеве въздух. Например 2м. - височината, на която дишаме.

Airviro поддържа Excel интерфейс, което позволява имортиране/ експортиране на цялата база данни за емисиите от/до системата. Генерираните доклади могат да бъдат в различни формати, което позволява директното им използване за визуализация или от друг софтуер. Данните могат да бъдат осреднявани за различни интервали- годишно, месечно, дневно, часово. Резултатите от дисперсията могат бързо и лесно да се представят чрез вградените в системата инструменти.

 

Моделиране на сценарии

  ЗАМЪРСЯВАНЕ С ФПЧ10

СЦЕНАРИЙ 1:

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ С ВЛАЖНОСТ НАД 60%

22 graph

СЦЕНАРИЙ 2:

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ С ВЛАЖНОСТ ПОД 30%

23 graph

Събития

Предишният месец Април 2018 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
Developed By The Best Design.ir